English-Turkish translations for character:

karakter · kişilik · kahramanlar, kahraman · insan · isim · tip · yazı · karakterli · kişi · özellik · durum · other translations

character karakter

It's your dad. He's a real character, he's a real character Hey, Mr. and Mrs. Brody.

Baban geldi. O bir karakter, gerçek bir karakter. Hey, Bay Brody, Bayan Brody.

But that character is only a creature of your imagination.

Fakat bu karakter sadece, hayal gücünün bir yaratığı.

For your character.

Senin karakterin için.

Click to see more example sentences
character kişilik

It's not that fast, but it's definitely got character.

O kadar hızlı değil, ama kesinlikle kişilik sahibi.

It has character, doesn't it, Doctor?

Bir kişiliği var değil mi doktor?

This shows such good character.

Bu iyi bir kişiliği gösteriyor.

Click to see more example sentences
character kahramanlar, kahraman

Well, the main character Travis is a taxi driver so every night

Şey. Baş kahraman Travis bir taksi şoförüydü bu yüzden her gece

He's a thug he's a cartoon character, come on!

O bir haydut, çizgi film kahramanı. Yapma.

He's a thug. He's a cartoon character.

O bir haydut, çizgi film kahramanı.

Click to see more example sentences
character insan

Listen, I'm a great judge of character, and I know you're a good person.

Bak, ben karakteri büyük bir hâkimim ve senin iyi bir insan olduğunu biliyorum.

But I see this is more person is real character for life, for faith

Ama ben, daha çok gerçek insan karakteri olduğunu görüyorum yaşam için, inanç için

Dave is a great person, and he's a great judge of character.

Dave harika bir insan ve çok iyi bir insan sarrafı.

Click to see more example sentences
character isim

Jamie, let's start with Is, the main character.

Jamie, ana karakter "Is", ile başlayalım mı?.

He does know that Don Corleone is a fictional character, right?

O Don Corleone'i Hayali Bir Karakter Biliyor, Değil mi?

I can't have a balanced, stable relationship with a holodeck character.

Bir sanal güverte karakteri ile kararlı bir ilişkim olamaz.

Click to see more example sentences
character tip

He's such a character.

O da öyle bir tip.

Who is this Gary character?

Kim bu Gary denilen tip?

Come on, you filthy, slimy, mangy character!

Buraya gel seni pis, salyalı, uyuz tip!

Click to see more example sentences
character yazı

I wrote a character just like you once.

Bir kez senin gibi bir karakter yazmıştım.

I'm a writer, and extreme characters always fascinate me.

Ben yazarım ve karakterler her zaman ilgimi çeker.

It's written with the characters

Bu karakterlerle yazılmış

character karakterli

You are smart and have a solid character.

Sen zeki ve sağlam karakterli bir çocuksun.

Aaron, you're a man of character.

Aaron sen karakterli bir adamsın.

A performer of character and honor.

Karakterli ve onurlu bir sanatçı.

character kişi

A new character, maybe.

Yeni bir kişi belki.

He thinks you're a very suspicious character.

Senin çok şüpheli bir kişi olduğunu düşünüyor.

character özellik

That's a bad character trait for a cop.

Bu bir polis için kötü bir özellik.

But those are just character traits.

Bunlar sadece senin karakter özelliklerin.

character durum

If anyone in this situation is a sad little cartoon character, it's me.

Eğer bu durumda olan bir üzgün çizgi film karakteri varsa, o da benim.