English-Turkish translations for chart:

harita · çizelge · grafik · tablo · plan · haritada göstermek · çizim · diyagram · deniz haritası · other translations

chart harita

Please choose from Technical Specifications, Flight Recorder, Personal Files, Maps and Charts.

Lütfen seçiniz, Teknik Özellikler, Uçuş Kaydı, Kişisel Dosyalar, Haritalar ve Tablolar.

This is a star chart

Bu bir yıldız haritası

Computer, please show me a chart of this star system.

Bilgisayar, bu yıldız sisteminin bir haritasını göster lütfen.

Click to see more example sentences
chart çizelge

Astrological charts, geographical charts, political charts, historical charts.

Astrolojik çizelgeler, coğrafi çizelgeler siyasi çizelgeler, tarihi çizelgeler.

There's a chart over there.

Orada bir çizelge var.

This chart doesn't prove that.

Bu çizelge bunu kanıtlamaz.

Click to see more example sentences
chart grafik

It says on her chart that you saw her a couple weeks ago and she was asymptomatic.

Bu onun grafik diyor ki Bir kaç hafta önce onu gördüm ve o asemptomatik oldu.

And this is your chart.

Ve bu senin grafiğin.

May I have this chart, please?

Bu grafiği alabilir miyim, lütfen?

Click to see more example sentences
chart tablo

Please choose from Technical Specifications, Flight Recorder, Personal Files, Maps and Charts.

Lütfen seçiniz, Teknik Özellikler, Uçuş Kaydı, Kişisel Dosyalar, Haritalar ve Tablolar.

Meanwhile, you study this chart, especially this area right here.

Bu arada, sen de bu tabloya çalış, özellikle şu bölgeye.

I'm not here for a personal chart.

Ben kişisel bir tablo için burada değilim.

Click to see more example sentences
chart plan

Overseas charts and flight plans.

Haritalar ve uçuş planları.

Here's the revised seating chart for the rehearsal dinner.

İşte prova yemeği için düzeltilmiş oturma planı.

I want maps and charts for both scenarios.

İki senaryo için de harita ve plan istiyorum.

Click to see more example sentences
chart haritada göstermek

Computer, please show me a chart of this star system.

Bilgisayar, bu yıldız sisteminin bir haritasını göster lütfen.

Display secondary star chart.

İkincil yıldız haritasını göster.

chart çizim

But you made the chart, right?

Ama sen çizim yapıyorsun değil mi?

Books, diaries, journals, anatomy charts

Kitaplar, günlükler, anatomi çizimleri

chart diyagram

Actually, it's sort of a chart, more of a map.

Bu bir çeşit diyagram, daha çok bir harita.

Mary, Rhoda, chart, please.

Mary, Rhoda diyagram Iütfen.

chart deniz haritası

This is a French naval chart.

Bu bir Fransız deniz haritası.