English-Turkish translations for cheerleader:

amigo · ponpon · other translations

cheerleader amigo

But I'm not the high school cheerleader anymore, and you are not the golden boy.

Ama ben liseli bir amigo değilim artık ve sen de altın çocuk değilsin.

If I was like a cheerleader, you'd wanna learn with me.

Ben, bir amigo gibi olsaydı Benimle istiyorum öğrenmek istiyorum.

Kenny wants to be a cheerleader!

Kenny amigo kız olmak istiyor!

Click to see more example sentences
cheerleader ponpon

The one they sent to replace him, she got attacked by a zombie cheerleader.

Onun yerine gönderdikleri de bir zombi ponpon kız tarafından saldırıya uğradı.

You weren't a cheerleader, were you? Um, no.

Sen de ponpon kız değildin, değil mi?

I am a cheerleader, Tiki, not a calculator.

Ben bir ponpon kızım, Tiki, hesap makinesi değil.

Click to see more example sentences