English-Turkish translations for chemistry:

kimya · yapı · other translations

chemistry kimya

There's a company up there doing some very exciting things in chemistry and new technologies.

Orada çalışan bir şirket var heyecan verici şeyler yapıyor. Kimya ve yeni teknolojiler dalında.

For four years we'd talked about science and chemistry.

Dört yıl boyunca bilim ve kimya hakkında konuştuk.

Is there a reason for this chemistry lesson?

Bu kimya dersinin bir nedeni var mı?

Click to see more example sentences
chemistry yapı

Bee and human brain chemistry are similar.

Arı ve insan beyninin yapısı birbirlerine benziyor.

Rachel subject seven's blood chemistry is all wrong.

Rachel yedinci kobayın kan yapısı tamamen yanlış.

The liver chemistry's better.

Karaciğerin yapısı daha iyi.