cities

A house in every city.

Her şehirde bir ev.

Look it, they control the whole city.

Şuraya bir bak, bütün şehri kontrol ediyorlar.

Yeah, bright lights, big city.

Evet, parlak ışıklar, büyük şehir.

The city is so beautiful today.

Bunu mu? Şehir bugün çok güzel.

Father this was a city?

Baba bu bir şehir miydi?

There's only two in the city.

Şehirde sadece iki yer var.

Just for the city people.

Sadece şehirdeki insanlar için.

How far away is this city?

Şu şehir ne kadar uzakta?

On a cold January night in the city of New York this man and this woman slept together.

Soğuk bir Ocak ayı gecesi, New York şehrinde bu adam ve bu kadın birlikte uyudular.

It's a big city, my dear.

Burası büyük bir şehir canım.