English-Turkish translations for civic:

sivil · kentsel · other translations

civic sivil

Alderman Bill Halliwell and myself said, "No, this must be a civic exercise.

Alderman Bill Halliwell ve ben dedik ki: "Hayır, bu sivil bir biçimde halledilmeli!

You realize, don't you, that it is your civic responsibility?

Sen farkındasın, değil mi, bu senin sivil vatandaş sorumluluğun?

We're civic leaders, Eli.

Bizler sivil liderleriz Eli.

Click to see more example sentences
civic kentsel

Mayor Red Thomas' progress platform means more jobs, better education bigger civic improvements and lower taxes.

Belediye Başkanı Thomas'ın gelişim planında daha çok iş, daha iyi eğitim büyük kentsel gelişim ve düşük vergiler yer almakta.

That's a civic improvement project, okay?

Kentsel gelişim projesi" tamam mı?