English-Turkish translations for civil:

· medeni · sivil · uygar · inşaat · kamu · halk · bireysel · nazik · kişisel · kibar · other translations

civil

Sooner or later there'll be another bloody civil war.

Er ya da geç, başka bir kanlı savaş olacak.

Either the Russians come, or there's a civil war.

Ya ruslar geliyor, ya da bir savaş var.

It would be civil war, clan against clan, chaos.

Bu savaş demek, klan klana karşı, tam bir kaos.

Click to see more example sentences
civil medeni

And here I thought we could have a civil conversation.

Ve burada medeni bir konuşma yapabiliriz diye düşünmüştüm.

This is a civilized country.

Burası medeni bir ülke.

From now, it's the civilized world against the Goddamn Middle East.

Artık medeni dünya, lanet olası Orta Doğu'ya karşı olacak.

Click to see more example sentences
civil sivil

Ladies and gentlemen, before the civil authority and soldiers

Baylar ve bayanlar, sivil otoriteler ve askerler.

We have a safety protocol for Civil Defense.

Sivil savunma için bir güvenlik protokolümüz var.

This is the Civil Defense Corps.

Bu bir Sivil Savunma tatbikatıdır

Click to see more example sentences
civil uygar

I am a civilized man, Mr. Martin.

Ben uygar bir adamım, Bay Martin.

I'm a civilized person.

Ben uygar bir insanım.

You and madam must be civilized and understanding.

Siz ve madam uygar ve anlayışlı olmalısınız.

Click to see more example sentences
civil inşaat

Construction Supervisor Civil Engineer

Yapım yöneticisi İnşaat mühendisi.

Is it civil or electrical?

İnşaat mı, elektrik mi?

Civil, mining, electrical.

İnşaat, maden, elektrik.

Click to see more example sentences
civil kamu

I'm a father and a civil servant

Ben bir baba ve kamu görevlisiyim.

I became a normal civil servant.

Ben normal bir kamu çalışanı oldum.

I'm just a humble civil servant.

Mütevazi bir kamu görevlisiyim sadece.

Click to see more example sentences
civil halk

It's not civil unrest; it's a revolution.

Bu bir halk hareketi değil, bu bir devrim.

Key to a civilized society is a well-informed public.

Medeni bir toplumun anahtarı bilgili bir halktır.

Yes, but atomic wars will destroy populations, civilizations.

Evet ama atom savaşları halkları ve uygarlıkları yok eder.

civil bireysel

It's a civil case.

Bu bireysel bir dava.

The Borg assimilate civilizations, not individuals.

Borg uygarlıkları özümser, bireyleri değil.

civil nazik

The least you can be is civil.

En azından sen de nazik ol.

Only your Mr. Bingley is civil and attentive.

Sadece senin Mr Bingley nazik ve ilgili.

civil kişisel

Probably one of those civil-liberty affairs.

Muhtemelen şu kişisel özgürlük işlerinden biridir.

civil kibar

Gentle and civil, that's better.

Kibar ve naziksin. Böyle daha iyi.