English-Turkish translations for class:

sınıf · ders · klas · grup · kalite · mevki · bölüm · tabaka · çeşit · sınıflara ayırmak · takım · tür · saymak · other translations

class sınıf

Look Keith, we both know that Dan is a world class jerk but he's still your brother.

Bak Keith. İkimiz de Dan'in birinci sınıf bir pislik olduğunu biliyoruz. Ama o hâlâ senin kardeşin.

But not for first class.

Ama birinci sınıf olmaz.

Clearance level senior agent, class one. J.

Güvenlik seviyesi: kıdemli ajan, sınıf bir, J.

Click to see more example sentences
class ders

But you're right, maybe this class thing is just not for us right now.

Ama haklısın, belki de bu ders olayı şu an bize göre değil.

Come see me after class.

Dersten sonra gel beni gör.

Records show Andrew and Joe had at least one class together.

Kayıtlara göre, Andrew ve Joe en az bir dersi birlikte almışlar.

Click to see more example sentences
class klas

I'm looking for a big house, something with class.

Büyük bir ev arıyorum, şöyle klas bir şey.

No, because you're a gentleman, you have class.

Hayır çünkü sen bir erkeksin. Senin bir klasın var.

This girl, no class.

Bu kızın klası yok.

Click to see more example sentences
class grup

Point A is for Special Class.

A noktası özel bir grup için.

Girls' group classes are Monday, Wednesdays and Fridays.

Kızlar grubu dersleri Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri.

So, Phil and Alice created their own class-action lawsuit.

Yani, Phil ve Alice kendi grup davalarını yarattı.

Click to see more example sentences
class kalite

But we still found traces of Class A drugs and blood.

Ama yine de birinci kalite kan ve uyuşturucu bulduk.

Even Florida deserves a bit of class.

Florida bile biraz kaliteyi hak ediyor.

That's class, baby.

Kalite bu, bebek.

Click to see more example sentences
class mevki

Third class is so romantic.

Üçüncü mevki çok romantik.

Third class ticket.

Üçüncü mevki bilet.

Shanghai, first class, please.

Şanghay, birinci mevki, lütfen.

Click to see more example sentences
class bölüm

Is this the first-class section?

Birinci sınıf bir bölüm var mı?

She's an Archeology major, but she's currently acing a criminology class.

Arkeoloji Bölümü öğrencisiymiş ama şu sıralar suçbilim dersi alıyor.

Machinist's Mate First Class Rourke, front and center.

Makinistin ikinci kaptanı birinci bölüm Rourke, öne ve ortaya!

class tabaka

Don't be defeatist, dear, it's very middle class.

Yenilgiyi kabul etme, canım, bu çok orta tabaka.

Those girls that initiate are all perverts or lower-classed people.

Öyle girişken kızlar ya sapık, ya da aşağı-tabaka insanlardır.

Maternal, upper class.

Anaç, üst tabaka.

class çeşit

What kind of class is it?

Ne çeşit bir ders bu?

What class of food?

Ne çeşit yemek var?

class sınıflara ayırmak

I had also booked first class.

Ben de birinci sınıf ayırtmıştım.

class takım

Here every exercise every meal and every class will be with one thing in mind to create a team of world class fighters

Burada her egzersiz, her yemek ve her sınıf kafanızda bir tek şey olacak dünya klası dövüşçüler takımı yaratmak

class tür

What kind of class?

Ne tür bir sınıf?

class saymak

Your Honor, a mannerism is not a protected class.

Sayın Yargıç, kişisel tarz korunan bir sınıf değildir.