English-Turkish translations for claw:

pençe · pençeli · kıskaç, kıskaçlı · tırnak · other translations

claw pençe

Okay, fine, she was here like two days ago, but she just bought some bear claws.

Tamam, pekala. İki gün önce kadın buradaydı. Ama sadece bir kaç ayı pençesi aldı.

It still has teeth and claws.

Yine de dişleri ve pençeleri var.

Panther Claw or whoever you are, prepare yourself!

Panter Pençesi ya da her kimsen, hazır ol.

Click to see more example sentences
claw pençeli

Someone or something tried to attack me a man, but with claws.

Tamam biri veya bir şey bana saldırmaya çalıştı Bir adam ama pençeli.

Or some animal with really sharp claws.

Ya da gerçekten keskin pençeli başka bir hayVan.

Hulk smash claw people!

Hulk ezer pençeli insanlar!

Click to see more example sentences
claw kıskaç, kıskaçlı

Finally, I have a good claw!

Sonunda, güzel bir kıskaç geldi!

Yeah. Just the lobster claws.

Evet, sadece ıstakoz kıskaçlarını.

Bian Zao, i told you to lubricate the claws!

Bian Zao, sana şu kıskaçları yağla demiştim.

Click to see more example sentences
claw tırnak

Oh, hello, babies have claws.

Merhaba, bebeklerin tırnakları var.

Reactive allergies in de-clawed animals?

Tırnakları koparılmış hayvanlardaki alerjik tepki?

Uh, ball-peen or claw?

Top-başlı tırnaklı mı?