English-Turkish translations for cleaver:

satır · kasap · Balta, balta. · other translations

cleaver satır

My boy, you want to use this cleaver for revenge but this cleaver is not for killing.

Evladım, sen bu satırı intikam almak için istiyorsun ama bu satır, öldürmek için yapılmamıştır.

Uh, do me a favor, Jess. uh, put that cleaver down, will you?

Bana bir iyilik yap Jess. O satırı bırak tamam mı?

Give me back the cleaver!

Satırı bana geri ver!

Click to see more example sentences
cleaver kasap

Your butcher cleaver man knows that.

Senin o kasap satırı adamın biliyor.

Aiko, give me a meat cleaver.

Aiko, bana bir kasap satırı ver.

cleaver Balta, balta.

Chopped off by something very sharp an ax or cleaver.

Keskin bir şey tarafından kesilmiş, bir balta ya da bir satır.