English-Turkish translations for clientele:

müşteriler · other translations

clientele müşteriler

This is a very unique business with a very unique clientele.

Çok eşsiz bir iş. Eşsiz müşterileri olan bir iş. Parasını veririm!

Well, I know a thing or two about the clientele.

Ben sadece bir iki şey biliyorum müşteriler hakkında.

Our clientele is international famous politicians, artists, sheiks, shipbuilders engineers, scientists.

Müşterilerimiz uluslararasıdır ünlü politikacılar, sanatçılar, şeyhler, gemi yapımcıları mühendisler, bilimadamları.

Click to see more example sentences