English-Turkish translations for coachman:

Arabacı · faytoncu · other translations

coachman Arabacı

'Darcy says he will make a fine head coachman to Master Fitzwilliam.

Darcy, Efendi Fitzwilliam için iyi bir baş arabacı olacağını söylüyor.

Now, see, these bugs This Humphrey or this Royal Coachman

Şimdi, şu böceklere bakın Bu Humprey ya da şu arabacı sineği

Give old coachman a hand, will you?

Yaşlı arabacıya bir el ver, tamam?

Click to see more example sentences
coachman faytoncu

A coachman delivered this for you.

Bir faytoncu sana bunu getirdi.