English-Turkish translations for coast:

sahil · kıyı · deniz kıyısı · other translations

coast sahil

King County search and rescue, coast guard, all available tactical teams.

King İlçe arama kurtarma, sahil güvenlik, mevcut tüm taktik ekipler.

What about the Coast Guard?

Peki ya sahil güvenlik?

Commander Sam Hale. Coast Guard.

Komutan Sam Hale, Sahil Güvenlik.

Click to see more example sentences
coast kıyı

Or that's probably too close, maybe, like, uh, a east coast museum or just, like, Bermuda would be good.

Ya da o muhtemelen çok yakın, belki, şey, ah, doğu kıyısı gibi bir müzeye, yani, Bermuda güzel olur.

The food critic from west coast living just sent this back!

Batı kıyısında yaşayan yemek eleştirmeni sadece bu geri gönderdi!

Tomorrow I pose for fashion photos on the sea coast.

Yarın, deniz kıyısında moda fotoğrafları için poz vereceğim.

Click to see more example sentences
coast deniz kıyısı

Tomorrow I pose for fashion photos on the sea coast.

Yarın, deniz kıyısında moda fotoğrafları için poz vereceğim.

There's a roadhouse down the coast

Aşağıda deniz kıyısında bir motel var