English-Turkish translations for cognitive:

bilişsel · kavramsal · zihinsel · kognitif · algısal · other translations

cognitive bilişsel

Cognitive behavioral therapy

Bilişsel davranış terapisi

It's called cognitive dissonance.

Buna bilişsel uyumsuzluk denir.

Then Corvis incorporates some cognitive behavioral techniques.

Sonra Corvis bunu bilişsel davranış tekniklerine uyarlamış olmalı.

Click to see more example sentences
cognitive kavramsal

This requires a cognitive interview procedure.

Bu, kavramsal bir görüşme prosedürünü gerektirir.

The "cognitive approach" didn't work?

Kavramsal yaklaşım" işe yaramadı mı?

Their whole cognitive process is different.

Tüm kavramsal süreçleri tamamen farklı.

Click to see more example sentences
cognitive zihinsel

This is an electro-cognitive translator.

Bu bir elektro-zihin tercümanı.

Meds, cognitive therapy?

İlaçlar, zihinsel terapi?

Subject regaining cognitive functions.

Denek, zihinsel işlevlerini geri kazanıyor.

cognitive kognitif

Treatment for your condition includes hypnotherapy, cognitive-behavioral therapy.

Durumunun tedavisi için hipnoz ve kognitif davranışçı terapi gerekir.

cognitive algısal

These are standard cognitive and perception tests.

Bunlar standart kavrayış ve algı testleri.