English-Turkish translations for cohere:

tutmak · tutarlı olmak · other translations

cohere tutmak

There are some good ideas here, but it isn't a coherent mathematical argument,

Burada bazı iyi fikirler var ama tutarlı bir matematiksel sav değil.

But the radiated output suggests a coherent system of energy storage and utilization.

Ama dışarı yaydığı güç tutarlı bir enerji depolanması ve kullanımı olduğunu düşündürüyor.

He'd be coherent one day and incoherent the next.

Konuşmaları bir gün tutarlı olurdu, diğer gün tutarsız.

Click to see more example sentences
cohere tutarlı olmak

But the radiated output suggests a coherent system of energy storage and utilization.

Ama dışarı yaydığı güç tutarlı bir enerji depolanması ve kullanımı olduğunu düşündürüyor.

He'd be coherent one day and incoherent the next.

Konuşmaları bir gün tutarlı olurdu, diğer gün tutarsız.

Not that coherently, but yes.

Tutarlı olarak değil ama evet.

Click to see more example sentences