English-Turkish translations for coherent:

tutarlı · uyumlu · other translations

coherent tutarlı

There are some good ideas here, but it isn't a coherent mathematical argument,

Burada bazı iyi fikirler var ama tutarlı bir matematiksel sav değil.

But the radiated output suggests a coherent system of energy storage and utilization.

Ama dışarı yaydığı güç tutarlı bir enerji depolanması ve kullanımı olduğunu düşündürüyor.

He'd be coherent one day and incoherent the next.

Konuşmaları bir gün tutarlı olurdu, diğer gün tutarsız.

Click to see more example sentences
coherent uyumlu

Jaz Hoyt isn't very coherent these days.

Jaz Hoyt bu günlerde pek uyumlu değil.

And of course they are all coherent and consistent

Ve tabi ki birbiiyle alakalı ve uyumlu.

Radiation patterns no longer coherent.

Radyasyon modelleri artık uyumlu değil.