English-Turkish translations for coldly:

soğukkanlılıkla · sakinlikle · other translations

coldly soğukkanlılıkla

Yeah, well, this one is a cold-blooded killer with a political message.

Evet, bu Anubis soğukkanlı bir katil ve politik bir mesajı var.

You're not a cold-blooded killer!

Soğukkanlı bir katil değilsin sen!

Not the cold-blooded killer, not the blank Slate.

Soğukkanlı bir katil değil Blank slate değil.

Click to see more example sentences
coldly sakinlikle

A cold beer, A slow song, A good friend.

Soğuk bir biraz, sakin bir müzik, iyi bir dost.

Very controlled, calm, cold-blooded.

Çok kontrollü, sakin. Soğuk kanlı.

Peg, a bathroom should be cold, white, soothing.

Peg, bir tuvalet soğuk, beyaz, sakinleştirici olmalı.