English-Turkish translations for collateral:

ikincil · yan · tali · munzam · tamamlayıcı · other translations

collateral ikincil

Her name's Martha, and she's not collateral damage, not for anyone!

Onun adı Martha. İkincil zarar falan da değil, kimse için değil.

And she's not collateral damage, not for anyone.

İkincil zarar falan da değil, kimse için değil.

And when the fight begins, collateral damage is always a factor,

Ve savaş başladığında, ikincil hasarlar her zaman bir faktördür.

Click to see more example sentences
collateral yan

Collateral damage in this love affair. one, two, three, four

Bu aşk ilişkisinin yan etkisi. Bir, iki, üç, dört.

Also, calcification of the lateral and medial collateral ligaments.

Ayrıca, yan ve orta kollateral bağlarda kireçlenme var.

Collateral damage is an inherent byproduct of any armed conflict.

Tali hasar bir doğasında vardır yan herhangi bir silahlı çatışma.

Click to see more example sentences
collateral tali

You and I were just collateral damage.

Sen ve ben sadece tali kayıptık.

It's just collateral damage?

Bu sadece tali hasar mı?

Collateral damage is an inherent byproduct of any armed conflict.

Tali hasar bir doğasında vardır yan herhangi bir silahlı çatışma.

collateral munzam

Sometimes collateral damage can't be avoided.

Bazen munzam zarar kaçınılmaz olur.

collateral tamamlayıcı

It's called collateral damage.

Buna tamamlayıcı hasar denir.