English-Turkish translations for collect:

toplamak · almak · ödemeli · toplama · koleksiyon yapmak · toplanmak · biriktirmek · bir araya getirmek · geri almak · geri çekmek · other translations

collect toplamak

That leaves more than enough time to collect as many as I can, then back up Rush and Eli.

Bu yapraklar yeterli zaman daha fazla yapabildiğim kadar birçok toplamak sonra geri Rush ve Eli kadar.

Go collect money for me.

Git benim için para topla.

Go and collect your things.

Git ve eşyalarını topla.

Click to see more example sentences
collect almak

I did a job for him and I'm gonna collect.

Onun için bir yaptım ve paramı alacağım.

She owes me and I'm gonna collect.

Bana borcu var ve ben de paramı alacağım.

I suppose Mr. Bohannon sent you to collect the bounty.

Sanırım sizi ödülü almak için Bay Bohannon yolladı.

Click to see more example sentences
collect ödemeli

This is Cape Anne, Maine calling the New York Daily Mirror collect.

Burası, Cape Anne, Maine. New York Daily Mirror ödemeli arıyorum.

Robbie called collect almost every day.

Robbie hemen her gün ödemeli aradı.

Mom, it's Burt calling collect!

Anne, Burt ödemeli arıyor.

Click to see more example sentences
collect toplama

We got a prisoner collection center there.

Orada, bir esir toplama merkezimiz var.

Victorian orchid hunter William Arnold drowned on a collecting expedltion.

Victoria Dönemi Orkide Avcısı William Arnold bir toplama seferinde boğuldu.

I went through my collection.

Ben benim toplama geçti.

Click to see more example sentences
collect koleksiyon yapmak

That's a Quite a collection.

İyi bir koleksiyon yapmışsın.

We built that collection together.

O koleksiyonu birlikte yaptık.

So that's why he collects porcelain.

Demek bu yüzden porselen koleksiyonu yapıyor.

Click to see more example sentences
collect toplanmak

I still have that autographed ball you gave me for my collection.

Hala imzalı topu var Sen benim koleksiyonu için bana verdi.

You're part of a human community now a human collective.

Şu anda, insan topluluğunun bir parçasısın bir insan kolektifinin.

Collected by Number Nine and myself.

Kendim ve Dokuz Numara tarafından toplandı.

Click to see more example sentences
collect biriktirmek

Some people collect art, Or like my mother, porcelain frogs.

Bazı insanlar sanat biriktirir, ya da annem gibi, porselen kurbağa falan.

I collect them, just like you.

Ben de biriktiriyorum, senin gibi.

Yeah. My dad collects comics.

Evet, babam çizgi roman biriktirir.

Click to see more example sentences
collect bir araya getirmek

Just collections, fragments pulled together.

Sadece koleksiyonları, parçaları bir araya getirdi.

collect geri almak

To reclaim my collection!

Koleksiyonumu geri almak için.

collect geri çekmek

Well, pull the collection.

O halde, koleksiyonu geri çek.