English-Turkish translations for collective:

ortak, ortaklaşa · toplu · genel · müşterek · kolektif · kollektif · toplanan · other translations

collective ortak, ortaklaşa

Dr. Stubbs, these nanites are now working with a new, collective intelligence.

Dr Stubbs, bu nanitler şu anda yeni bir ortak bilinçle çalışıyorlar.

I'm sure this has great value for people here, the collective memory.

Eminim ki buranın insanları için çok büyük değeri vardır, ortak hafıza için.

They're a single collective being.

Onlar tek bir ortak varlık.

Click to see more example sentences
collective toplu

And then he gave him a book. Collected Works of Aleister Crowley.

Ve sonra o, ona bir kitap verdi. Aleister Crowley'in Toplu Çalışmaları.

But you could do so much more with our collective powers.

Ama bu kadar toplu güçleri ile çok daha yapabilirdi.

I, personally, do not owe you, but a sort of collective "we" does.

Ben, şahsen sana borçlu değilim ama toplu olarak "biz" borçluyuz.

Click to see more example sentences
collective genel

But Collection in general a

Ama genel bir koleksiyon

Oh, Ruth Kipling, The Amnesty Collective.

Ruth Kipling, Genel Af Topluluğu'ndan.

Mostly to collect.

Genelde almak için.

Click to see more example sentences
collective müşterek

A collective request sent up in unison, a shared hope, fear relieved, a life spared.

Hep bir ağızdan gönderilen ortak bir istek müşterek bir umut hafiflemiş bir korku bağışlanmış bir hayat.

Yes, books are our collective memory.

Evet, kitaplar bizim müşterek hafızamızdır.

Honey, this powerpuff boy does not worth a collective pronoun.

Tatlım, o Powerpuff oğlan müşterek bir zamiri hak etmiyor.

collective kolektif

This drone cannot survive outside the collective.

Bu dron, kolektif dışında hayatta kalamaz.

Part of a collective mind.

Kolektif bir zihnin parçası.

But you can't call that collective sorrow, you horny bitch.

Ama buna kolektif hüzün diyemeyiz seni azgın kaltak.

collective kollektif

A collective explosion of hot, moist madness.

Nemli delikten, kollektif sıcak bir patlama.

When in the collective, Harryadapt.

O zaman kollektife uy, Harry.

collective toplanan

And all the money collected goes to a very important cause

Ve bütün bu toplanan paralar çok önemli bir sebep için.

In the box is the key to every object, scroll, spell ever collected for thousands of years under one roof.

O kutu bir anahtar. Her obje, parşömen, büyü binlerce yıldır toplanan her şey bir çatı altında.