English-Turkish translations for collector:

koleksiyoncu · koleksiyoner · tahsildar · toplayıcı · other translations

collector koleksiyoncu

We have a a long relationship, you and I, artist and collector.

Uzun bir ilişkimiz olacak, sen ve ben sanatçı ve koleksiyoncu.

Collector baseball cards, skeleton keys, music boxes.

Koleksiyoncu beyzbol kartları, iskelet anahtarları, müzik kutuları

He's a collector, an investor.

O bir koleksiyoncu, bir yatırımcı.

Click to see more example sentences
collector koleksiyoner

I guess I've always had a collector's mentality, you know?

Sanırım ben de her zaman koleksiyoner kafası vardı.

That's a collector's item. Right?

O bir koleksiyon parçası, değil mi?

My ma's St. Marie Ignatius de La Paz collector's plate.

Annemin "St. Marie Ignatius de La Paz" koleksiyonunun tabağı.

Click to see more example sentences
collector tahsildar

Also, we had a debt collector here yesterday asking questions.

Ayrıca, dün burada sorular soran bir tahsildar vardı.

The new tax collector comes today.

Yeni vergi tahsildarı bugün geliyor.

I'm not a collector, mate.

Ben tahsildar değilim, dostum.

Click to see more example sentences
collector toplayıcı

He's a rubbish collector.

O bir çöp toplayıcı.

Why are there no female garbage collectors, Steve?

Neden hiç kadın çöp toplayıcı yok Steve?