columns

Now, see, this gives me a little inspiration, but it's not for a column.

Bak bu bana biraz ilham verdi, ama köşe yazısı için değil.

The Fifth Column caught her off guard, which, believe me, is hard to do.

Beşinci Kol onu savunmasız yakaladı ki inan bana bu zor bir şeydir.

With something around it like columns, like a forum, like the forum on Caprica, actually.

Etrafında kolon gibi şeyler var, bir forum gibi, aslında Caprica'daki foruma benziyor.

Soon Eli Cohn and the Fifth Column will be destroyed, and I'll have Tyler back.

Çok yakında Eli Cohn ve Beşinci Kol yok edilecek ve Tyler'ı geri alacağım.

Then the first dozen, second column, second dozen, third column, and so on.

Sonra ilk düzine, ikinci sütun olacak. İkinci düzine, üçüncü sütun. Ve böyle gidecek.

There were many steps and columns.

Bir sürü basamak ve sütunlar vardı.

Anyway, I already wrote a column.

Neyse, ben çoktan bir köşe yazdım.

Most of this, uh, Fifth Column violence uh, done by a guy named Eli Cohn.

Bu Beşinci Kol vahşetinin çoğu Eli Cohn adında bir adam tarafından işleniyor.

An old friend, a Fifth Column member.

Eski bir arkadaş. Beşinci Kol üyesi.

Oh, nothing, just a quote for his new column.

Hiçbir şey, yeni gazete köşesi için sadece bir alıntı.