English-Turkish translations for comment:

yorum · yorum yapmak · açıklama · görüş · yorumlama · yorumlamak · değerlendirmek · other translations

comment yorum

That is a cheap question, and the answer is, or course, no comment.

Bu çok ucuz bir soru. Ve elbette cevabı da yorum yok.

Fat Tony, do you have any comment?

Şişko Tony, bir yorumun var mı?

Who wants to comment?

Kim yorum yapmak istiyor?

Click to see more example sentences
comment yorum yapmak

Since that day three weeks ago, Lyle Bolton has been unavailable for further comment.

Üç hafta önceki o günden beri, Lyle Bolton başka bir yorum yapmadı.

That's a rumor, and I'm not gonna comment on a rumor.

Bu bir söylenti ve bu söylentiye dair bir yorum yapmayacağım.

Ann, please, just one comment!

Ann, lütfen sadece bir yorum yap!

Click to see more example sentences
comment açıklama

Presidential challenger Senator Gray Edwards commented on the failed mission.

Başkanlık sözcüsü Senatör Gray Edwards başarısız görev hakkında açıklamalarda bulundu.

He wants a comment.

O bir açıklama istiyor.

Please, make a comment

Lütfen, bir açıklama yapın.

Click to see more example sentences
comment görüş

That's a comment, not a solution.

Sadece bir görüş, çözüm değil.

These gastronomical comments are irrelevant, Your Honor.

Bu gastronomiyle ilgili görüşler konu dışıdır, Sayın Yargıç.

comment yorumlama

Would Dr Wendt care to comment on that?

Dr. Wendt bunu yorumlamaya ilgi duyar mı?

comment yorumlamak

Mr. Hughes commented on that.

Bay Hughes böyle yorumladı.

comment değerlendirmek

It wasn't an idea, it was a snide comment.

O bir fikir değildi, alaycı bir yorumdur.