English-Turkish translations for commission:

komisyon · görev · yaptırmak · · sipariş · rütbe · heyet · talimat · kurul · sipariş vermek · other translations

commission komisyon

Mr Chairman, members of the commission, ladies and gentlemen, my name is Lewis Dixon.

Sayın Başkan, komisyon üyeleri, bayanlar ve baylar, benim adım Lewis Dixon.

Thank you, Gwen, and I thank the commission also.

Teşekkür ederim Gwen. Komisyona da teşekkür ederim.

I'm Bob Soames, County Planning Commission.

Ben Bob Soames, İlçe Planlama Komisyonu.

Click to see more example sentences
commission görev

So a year ago, I got my first art commission to paint a mural for Dunder Mifflin.

Bir yıl önce, ilk sanat görevimi aldım. Dunder Mifflin için bir duvar resmi çizecektim.

Eight hundred thousand in commission dollars.

Sekiz yüz bin dolarlık komisyon görevi.

They've offered me a commission.

Bana bir görev teklif ediyorlar.

Click to see more example sentences
commission yaptırmak

It's a ballet for orchestra commissioned by a Russian dancer named lda Rubenstein.

Rus dansçı İda Rubenstein tarafından orkestra için yapılmış bir baledir.

The Federal Trade Commission and Reader's Digest have done you a favor.

Federal Ticaret Komisyonu ve Reader's Digest aslında size iyilik yaptı.

Leonardo da Vinci's last commission for the Duke of Milan.

Leonardo da Vinci'nin Milan Dükü için yaptığı son görevi.

Click to see more example sentences
commission

I figured you'd want the extra business. And are you expecting commission?

Fazladan istersiniz diye düşündüm. ve sen de komisyon mu bekliyorsun?

Jake's buddy's got a new job on the San Joaquin Zoning Commission.

Jake'in kankasının yeni bir işi var. San Joaquin bölgelendirme komisyonunda.

Why did you accept this commission?

Neden bu işi kabul ettiniz?

Click to see more example sentences
commission sipariş

Now, a last supper I commissioned from you, and a last supper I want!

Sana bir Son Yemek sipariş ettim ve bir Son Yemek istiyorum.

I thought we commissioned a book about Francois Mitterrand.

Francois Mitterrand hakkında bir kitap sipariş verdik sanıyordum.

The Kannon statue we commissioned two years ago is almost ready

İki yıl önce sipariş ettiğimiz Kannon Heykeli neredeyse bitmek üzere.

commission rütbe

Only commissioned officers

Sadece rütbeli subaylar

commission heyet

An international commission blamed those murders on the police.

Bir uluslararası heyet cinayetler için polisi suçladı.

commission talimat

Goebbels commissioned it.

Goebbels talimat verdi.

commission kurul

The BRAC Commission stuff.

BRAC Kurulu yazıları üzerinde.

commission sipariş vermek

I thought we commissioned a book about Francois Mitterrand.

Francois Mitterrand hakkında bir kitap sipariş verdik sanıyordum.