English-Turkish translations for committee:

komite · heyet · kurul · komisyon · other translations

committee komite

Actually, we need you for an emergency committee meeting.

Aslında, acil bir komite toplantısı için sana ihtiyacımız var.

This is no committee meeting.

Bu komite toplantısı falan değil.

That select committee is investigating links between a troubled ClA program known as Treadstone and this man, Jason Bourne.

Seçili komite, Treadstone olarak bilinen sorunlu bir CIA programı ile bu adam, Jason Bourne arasındaki bağlantıları araştırıyordu.

Click to see more example sentences
committee heyet

What is it, a committee?

Ne bu, bir heyet mi?

What is this, a committee meeting?

Bu ne, heyet toplantısı mı?

There won't be another committee.

Başka bir heyet olmayacak!

Click to see more example sentences
committee kurul

That's the secret part of a secret committee.

Bu gizli bir kurulun "gizli" bir kısmı.

And it won't happen by committee, particularly one paralyzed by

Ve bir kurul tarafından da olamaz özellikle de felçli

A committee's been formed, and soon a board of directors let me finish.

Bir komite oluşturuldu ve yakında bir yönetim kurulu bırak da bitireyim.

Click to see more example sentences
committee komisyon

This committee owes an apology!

Bu komisyon bize bir özür borçlu!

The Committee authorizes immediate action

Komisyon acil müdahaleyi onayladı.

Your committee is investigating AltiMed.

Sizin komisyon Ultimate'ı inceliyor.

Click to see more example sentences