English-Turkish translations for communal:

halk · ortak · toplumsal · umumi · müşterek · other translations

communal halk

I'm a father, a community leader, and a business owner.

Ben bir baba, bir halk önderi ve bir sahibiyim.

You promised me a community center. Yes!

Bana bir halk merkezi sözü verdin.

I'm Sergeant Maurice Thompson from Community Relations.

Ben Halkla İlişkiler'den Çavuş Maurice Thompson.

Click to see more example sentences
communal ortak

Common aims and interests verbal communications financial security intellectual compatibility.

Ortak amaçlar ve ilgi alanları, sözlü iletişim, finansal güvenlik, entellektüel anlamda uyumluluk.

It's a community animal.

Bu bir ortak hayvan sayılır.

Stop it. Stop, stop, stop! That's communal cream.

Durdur şunu. dur, dur, dur! o ortak krema.

Click to see more example sentences
communal toplumsal

No, no, it's about this community service center.

Hayır, hayır, bu toplumsal hizmet merkeziyle ilgili.

It's a communal experience.

Bu toplumsal bir deneyim.

There's a This communal exchange.

Bu toplumsal bir değiş tokuş.

Click to see more example sentences
communal umumi

We've mark areas for a temporary hospital and a communal kitchen here.

Geçici bir hastane için bölgeleri belirledik ve burası da umumi bir mutfak.

No, it's communal elder flower gin spritzer for the group.

Hayır, bu grup için umumi bir mürver çiçeği cini.

A communal gathering place.

Umumi bir toplanma yeri.

communal müşterek

Maybe we're insane communally, together.

Belki müşterek olarak beraber delirdik.