English-Turkish translations for communicative:

açık yürekli · other translations

communicative

Yes, she comes from a different community, but she's smart and she's beautiful, and I love her.

Evet, o başka bir kasttan "ama çok akıllı ve güzel bir kız "ve ben ona aşığım.

Yes, the task force is risky, but it gives us a chance to do a lot of good in the community.

Evet, Özel görev kuvveti riskli bir şey ama kuvvet bize toplumda daha çok iyi şey yapmamız için bir şans veriyor.

From tragic suicide and murder, we move forward to a better and more ordered community.

Trajik intihar ve cinayet itibaren, biz daha iyi bir için ileriye taşımak ve daha fazla topluluk emretti.

And Helen and I, we were to cut off all communication with each other for at least six months, maybe more.

Ve Helen ve ben, biz tüm iletişimi kesti edildi Azından altı ay, belki daha fazla için birbirleri ile.

Good evening, ladies and gentlemen, honorable community officials, dear fellow villagers

İyi akşamlar, bayanlar ve baylar saygıdeğer devlet görevlileri, sevgili köylülerim

First big mission is tonight. And it's not community service.

İlk büyük görev bu gece ve kamu hizmeti de değil.

There's a certain woman in our community, a widow, a very special woman.

Topluluğumuzda belirli bir kadın var, dul, çok özel bir kadın.

And even just two people like you and me, we can be a community.

Ve hatta senin ve benim gibi iki kişi bile bir topluluk oluşturabilir.

Why would an actual murderer wanna kill a community college teacher?

Neden gerçek bir katil bir devlet koleji öğretmenini öldürsün ki?

And i understood this to be an occasion for all members of the community.

Ve bu toplumu tüm üyeleri için bir fırsat için bir fırsat olduğunu anladım.