English-Turkish translations for competition:

yarışma · rekabet · yarış · rakip · müsabaka · çekişme · turnuva · other translations

competition yarışma

It's not such a big deal at state or district level but this is the national competition. Exactly.

Eyalet veya bölge seviyesinde o kadar büyük bir şey değil ama bu ulusal yarışma.

Okay, it's not a competition.

Tamam bu bir yarışma değil.

Yeah, it's a competition.

Evet, bu bir yarışma.

Click to see more example sentences
competition rekabet

Besides, a little competition is always good for the community.

Ayrıca, küçük bir rekabet daima toplum için yararlıdır.

It's not a competition, Jules.

Bu bir rekabet değil, Jules.

This is real competition.

Bu gerçek bir rekabet.

Click to see more example sentences
competition yarış

Besides, a little competition is always good for the community.

Ayrıca, küçük bir rekabet daima toplum için yararlıdır.

Mark, it's not a competition between you and Patrick.

Mark, bu seninle Patrick arasında bir yarış değil.

No, it's not a competition between us and brennan.

Hayır, bu bizle Brennan arasında bir yarış değil.

Click to see more example sentences
competition rakip

He sees us as competition, and well he should.

Bizi rakip olarak görüyor, ve öyle olmalı.

You got a little competition.

Sana küçük bir rakip çıktı.

No, Bruce, your only competition flew away some time ago.

Hayır, Bruce. Tek rakibin, uzun zaman önce uçup gitti.

Click to see more example sentences
competition müsabaka

This competition is very important for me, too.

Bu müsabaka benim için de çok önemli.

This isn't a competition, Victor.

Bu bir müsabaka değil, Victor.

Lauren, it's competition, you know that.

Lauren bu bir müsabaka, biliyorsun.

Click to see more example sentences
competition çekişme

Triumph Equestrian Club, Cherry Creek farms and Quail Ridge, plus a tight individuals competition.

Triumph Binicilik Kulübü Cherry Creek Çiftliği ve Quail Ridge artı sıkı bir bireysel çekişme.

How's the competition for the professorship?

Profesörlük için nasıl bir çekişme bu?

competition turnuva

Oh, cute little Sung-wan, even you've joined the competition?

Ah, tatlı küçük Sung-wan, sen de mi turnuvaya katıldın?