English-Turkish translations for competitive:

rekabet · hırslı · rakip olan · iddialı · other translations

competitive rekabet

Besides, a little competition is always good for the community.

Ayrıca, küçük bir rekabet daima toplum için yararlıdır.

It's not a competition, Jules.

Bu bir rekabet değil, Jules.

This is real competition.

Bu gerçek bir rekabet.

Click to see more example sentences
competitive hırslı

And I fucking hate myself for being so selfish And for being competitive.

ve bu kadar bencil ve hırslı olduğum için kendimden nefret ediyorum.

Spencer, you're just as driven and competitive as I am.

Spencer, sen de benim kadar hırslı ve rekabetçisin.

I am not that competitive.

O kadar da hırslı değilim.

Click to see more example sentences
competitive rakip olan

Tell her she's got competition.

Söyle ona artık bir rakibi var.

Alan's not the competition, he's her gay friend.

Alan bana rakip değil. Onun eşcinsel arkadaşı.

And her insipid competition will be fired.

Ve onun sönük rakibi de kovulacak.

competitive iddialı

West Virginia will be competitive next year.

Batı Virginia gelecek yıl çok iddialı olacak.