English-Turkish translations for complicated:

karmaşık · karışık · zor · anlaşılmaz · anlaşılması zor · komplike · karmakarışık · other translations

complicated karmaşık

Your mother and I have a complicated relationship and it's probably difficult for you to be here.

Annen ve benim karmaşık bir ilişkimiz var ve Burada olmak senin için zordur herhalde.

Now, why is that so complicated?

Şimdi, neden bu kadar karmaşık?

Maybe this game is too complicated for you.

Bu oyun belki fazla karmaşıktır sizin için.

Click to see more example sentences
complicated karışık

It is so much more complicated than that, and you know it!

Bu durum senin düşündüğünden daha karışık ve sen de bunu biliyorsun!

It's a complicated situation, Johnny.

Bu karışık bir durum, Johnny.

No, it's not complicated at all.

Hayır, hiç de karışık değil.

Click to see more example sentences
complicated zor

Your mother and I have a complicated relationship and it's probably difficult for you to be here.

Annen ve benim karmaşık bir ilişkimiz var ve Burada olmak senin için zordur herhalde.

Why does it gotta be so complicated?

Neden bu kadar karmaşık olmak zorunda?

It's just complicated to be her friend, okay?

Onun arkadaşı olmak zor bir şey, tamam mı?

Click to see more example sentences
complicated anlaşılmaz

I don't know what he's like as a doctor but as a father, he's a bit not complicated but not simple either.

Bir doktor gibi, ama aynı zamanda bir baba gibi, biraz ne olduğunu bilmiyorum Karmaşık değil ancak basit de değil.

Because he's not a complicated guy.

Çünkü anlaşılmaz bir adam değil.

It's so complicated right now.

Bu şu anda çok karmaşık.

Click to see more example sentences
complicated anlaşılması zor

You're complicated. Annie Annie, where you going today?

Anlaşılması zor birisin. Annie Annie, bugün nereye gidiyorsun?

It's complicated, isn't it?

Anlaşılması zor değil mi?

But it's complicated.

Ama anlaşılması zor.

Click to see more example sentences
complicated komplike

Charlie and Claire have a long and, complicated history together.

Charlie ve Clarie'in birlikte uzun ve komplike bir geçmişleri var

Dr. Altman has way more experience, and this is gonna be a complicated procedure.

Doktor Altman çok daha tecrübeli ve bu komplike bir ameliyat olacak.

That's a complicated story.

Çok komplike bir hikaye.

Click to see more example sentences
complicated karmakarışık

Paris is complicated and beautiful, much like you.

Paris karmakarışık ve çok güzel. Aynı senin gibi.

Paris is complicated and beautiful

Paris karmakarışık ve çok güzel.

Ok So it's just complicated for you and Jackie

Demek sadece Jackie ve senin için karmakarışık.

Click to see more example sentences