English-Turkish translations for compose:

birleştirmek · yazmak · sakinleştirmek · oluşturmak · bestelemek · other translations

compose birleştirmek

My real father was a famous German composer.

Benim gerçek babam ünlü bir Alman bestekardı.

We could use a good German composer in Vienna, surely?

Eminim Viyana'da iyi bir Alman besteci bize lazım olabilir

About that scandal. They say that ruffian Robert Frobisher is a composer.

Bu skandala ilgili diyor ki o serseri Robert Frobisher bir besteciymiş.

Click to see more example sentences
compose yazmak

He writes lyrics for songs with a composer.

O şarkı sözü yazıyor, bir besteciyle beraber.

Name an American composer.

Bir Amerikalı besteci adı yazın.

You wrote these lyrics and composed?

Bu sözleri yazdın ve besteledin, öyle mi?

Click to see more example sentences
compose sakinleştirmek

He always seems so quiet and composed.

Her zaman sessiz ve sakin görünüyor.

But through the southern chicane, looking very, very composed.

Ama güney şiganı boyunca, çok çok sakin görünüyor.

She's always calm and composed.

Daima sakin ve soğukkanlıdır.

Click to see more example sentences
compose oluşturmak

Saigo's rebel army was composed of traditional samurai warriors.

Saigo'nun asi ordusu geleneksel samuray savaşçılardan oluşuyordu.

Composed of two disulphide linked sub-units, A and B.

İki disülfürden oluşuyor. A ve B diye iki alt birimi var.

The vessel's hull is composed of a neutronium-based alloy.

Geminin gövdesi nötronyum bazlı bir alaşımdan oluşuyor.

Click to see more example sentences
compose bestelemek

I composed it for you!

Onu senin için besteledim!

I composed a short opera.

Kısa bir opera besteledim.

It's short but it mustn't be easy composing something that's catchy.

Kısa ama böyle akılda kalıcı bir şeyi bestelemek hiç kolay olmamalı.