English-Turkish translations for composite:

bileşim · kompozit · bileşik · alaşım · karma · other translations

composite bileşim

Temperature, gravity, Atmosphere composition, Barometric pressure

Sıcaklık, yer çekimi, atmosfer bileşimi, barometrik basınç,

Soil composition, density, gravity.

Toprak bileşimi, yoğunluk, yerçekimi.

Bales Levi and Josie both have the same composition.

Bales Levi ve Josie'de. Her ikisi de aynı bileşime sahip.

Click to see more example sentences
composite kompozit

What you're looking at is a composite material unpolymerized resin and calcium carbide.

Bakmakta olduğun şey kompozit bir materyal polimerleştirilmemiş reçine ve kalsiyum karbür.

Sadtech mark four polymeric nano-composite body armour with integrated electromagnetic offensive and defensive systems.

Sadtech nişan dört polimerik nano-kompozit entegre elektromanyetik saldırı ve savunma sistemleri dahil edilmiş vücut koruma zırhı.

Fiberglass or a composite material.

Fiberglas ya da kompozit bir malzeme.

composite bileşik

Yeah, it's because she's made of nonmetallic composites and rad-hardened electronics.

Evet, çünkü ametal bileşiklerden ve radyasyona dayanıklı elektronik devrelerden yapılmıştır.

Composite organic matter.

Bileşik organik madde.

composite alaşım

Titanium and polymer composites.

Titanyum ve polimer alaşımlar.

composite karma

I'll take the composites.

Ben de karmayı alacağım.