English-Turkish translations for compress:

sıkmak, sıkıştırılmış · sıkıştırma · kompres · basınçlı · kompres yapmak · other translations

compress sıkmak, sıkıştırılmış

Sodium bicarbonate applied through compressed air.

Sıkıştırılmış hava yoluyla sodyum bikarbonat uygulanır.

That could be an epidural hematoma compressing your spinal cord.

Bu bir epidural hematom olabilir Lütfen omurilik sıkıştırarak.

Very, very, very compressed.

Çok, çok, çok sıkıştırılmış.

Click to see more example sentences
compress sıkıştırma

Gary gave me a new compression scheme today

Gary bana bugün yeni bir sıkıştırma algoritması verdi

Some form of compression generator.

Bir çeşit sıkıştırma jeneratörü.

Tire pressure, compression, fuel system, normal.

Lastik basıncı, sıkıştırma, yakıt sistemi, normal.

Click to see more example sentences
compress kompres

Can we get some water or a cold compress or something, please?

Su veya soğuk kompres gibi bir şeyler getirebilir misiniz, lütfen?

Okay, what about a cold compress?

Tamam, peki soğuk kompres yapsak?

Nurse, get this man a cold compress.

Hemşire, bu adama soğuk kompres getir.

Click to see more example sentences
compress basınçlı

An old fire extinguisher makes an ideal compression chamber.

Eski bir yangın söndürme tüpü, ideal bir basınçlı tüptür.

Not "for comprehensive work teams."But" only for compressive work teams.

Geniş kapsamlı çalışma grupları için"değil ama" sadece basınç çalışma grupları" için.

Now, this works with compressed air.

Şimdi, bu basınçlı havayla çalışır.

Click to see more example sentences
compress kompres yapmak

Okay, this is the compress.

Tamam şimdi kompres yapacağız

Plenty of cold compresses.

Bol bol soğuk kompres yapın.