English-Turkish translations for compression:

sıkıştırma · basınç · bastırma · other translations

compression sıkıştırma

Gary gave me a new compression scheme today

Gary bana bugün yeni bir sıkıştırma algoritması verdi

Some form of compression generator.

Bir çeşit sıkıştırma jeneratörü.

Tire pressure, compression, fuel system, normal.

Lastik basıncı, sıkıştırma, yakıt sistemi, normal.

Click to see more example sentences
compression basınç

An old fire extinguisher makes an ideal compression chamber.

Eski bir yangın söndürme tüpü, ideal bir basınçlı tüptür.

Not "for comprehensive work teams."But" only for compressive work teams.

Geniş kapsamlı çalışma grupları için"değil ama" sadece basınç çalışma grupları" için.

Now, this works with compressed air.

Şimdi, bu basınçlı havayla çalışır.

Click to see more example sentences
compression bastırma

Inversion, projection, compression, elaboration

Ters çevirme, yansıtma, bastırma, detaylandırma