English-Turkish translations for concentrate:

konsantre olmak · yoğunlaşmak · konsantre etmek · odaklamak · toplamak · other translations

concentrate konsantre olmak

Now sit down, close your eyes and concentrate.

Şimdi otur, gözlerini kapat ve konsantre ol!

No, come on, concentrate.

Hadi ama, konsantre ol.

Everybody close your eyes and concentrate.

Herkes gözlerini kapasın ve konsantre olsun.

Click to see more example sentences
concentrate yoğunlaşmak

And tonight you get my full concentration.

Ve bu gece tamamen sana yoğunlaşacağım.

Instead, I concentrated on Zammis.

Onun yerine, Zammis'e yoğunlaştım.

concentrate konsantre etmek

Good. Concentrate and repeat with me.

Konsantre ol ve benimle tekrar et.

Why would somebody concentrate pheromones?

Biri neden feromon konsantre etsin ki?

concentrate odaklamak

I wanted to concentrate on something more positive.

Ben daha olumlu bir şey üzerine odaklanmak istiyorum.

Focus and concentration.

Odaklanma ve konsantrasyon.

concentrate toplamak

Focus, son. Concentrate.

Dikkatini topla oğlum.