English-Turkish translations for concept:

kavrama, kavram · kavramsal · konseptli, konsept · fikir · anlayış · tasarım · other translations

concept kavrama, kavram

That is a totally new concept for me, believe me.

İnan bana, benim için tamamen yeni bir kavram bu.

Oh, he's the best. may I say one word? might I just interject one concept at this juncture?

O, en iyisiydi. Tek bir şey söyleyebilir miyim? Bu kavram kargaşasına bir açıklık getirebilir miyim?

That's a dangerous concept.

Bu tehlikeli bir kavram.

Click to see more example sentences
concept kavramsal

That and the Loch Ness monster, global warming, evolution and other fictional concepts.

Loch Ness canavarı küresel ısınma, evrim, ve diğer kurgusal kavramlar.

Well, prayer is a fairly new concept to me.

Dua kavramı benim için oldukça yeni bir şey.

These are not just wishes, this is ideology, action, concepts.

Bunlar sadece dilek değil, bu bir ideoloji, eylem, kavramlar.

Click to see more example sentences
concept konseptli, konsept

And this isn't a concept.

Ve bu bir konsept değil.

It's not a concept.

Bu bir konsept değil.

So this is a concept that

Yani bu bir konsept öyle ki

Click to see more example sentences
concept fikir

That was a bad address, a bad idea, and lack of a concept.

Bu kötü bir adresti, kötü bir fikir, ve konsept eksikliği.

I've got a business concept too, but it's secret.

Benim de yeni bir fikrim var ama gizli.

With each day comes a new concept.

Her gün yeni bir fikirle geliyor.

Click to see more example sentences
concept anlayış

We need another and a wiser and perhaps a more mystical concept of animals.

Hayvanlar için başka, daha akıllıca ve belki de mistik bir anlayışa ihtiyacımız var.

Is this concept so hard to understand?

Bu fikrimi anlamak o kadar zor mu?

Which unites two universal concepts: indulgence and remedy, health and happiness.

Bu da iki evrensel anlayışı kaynaştırıyor; hoşgörü ve deva, sağlık ve mutluluk.

Click to see more example sentences
concept tasarım

Jin Ho's design concept wasn't Sanggojae but this apple?

Jin Ho'nun tasarım konsepti Sanggojae değil de bu elma mıydı?

The design and concept is astonishing.

Tasarımı ve konsepti hayret verici.