English-Turkish translations for conception:

kavram, kavrama · fikir · anlayış · gebelik · tasarım · other translations

conception kavram, kavrama

That is a totally new concept for me, believe me.

İnan bana, benim için tamamen yeni bir kavram bu.

Oh, he's the best. may I say one word? might I just interject one concept at this juncture?

O, en iyisiydi. Tek bir şey söyleyebilir miyim? Bu kavram kargaşasına bir açıklık getirebilir miyim?

That's a dangerous concept.

Bu tehlikeli bir kavram.

Click to see more example sentences
conception fikir

That was a bad address, a bad idea, and lack of a concept.

Bu kötü bir adresti, kötü bir fikir, ve konsept eksikliği.

I've got a business concept too, but it's secret.

Benim de yeni bir fikrim var ama gizli.

With each day comes a new concept.

Her gün yeni bir fikirle geliyor.

Click to see more example sentences
conception anlayış

We need another and a wiser and perhaps a more mystical concept of animals.

Hayvanlar için başka, daha akıllıca ve belki de mistik bir anlayışa ihtiyacımız var.

Is this concept so hard to understand?

Bu fikrimi anlamak o kadar zor mu?

Which unites two universal concepts: indulgence and remedy, health and happiness.

Bu da iki evrensel anlayışı kaynaştırıyor; hoşgörü ve deva, sağlık ve mutluluk.

Click to see more example sentences
conception gebelik

Within three days, conception will occur.

Üç gün içinde gebelik gerçekleşecektir.

Well, Immaculate Conception. Immaculate

Şey, lekesiz, kusursuz gebeliğin başlaması.

But your conception is immaculate?

Ama senin gebeliğin lekesiz?

Click to see more example sentences
conception tasarım

Jin Ho's design concept wasn't Sanggojae but this apple?

Jin Ho'nun tasarım konsepti Sanggojae değil de bu elma mıydı?

The design and concept is astonishing.

Tasarımı ve konsepti hayret verici.