English-Turkish translations for conclusion:

sonuç · son · karar · nihayet · son kısım · yargı · kanı · other translations

conclusion sonuç

There's evidence to support both, but not enough to reach a conclusion.

İkisini de destekleyen kanıtlar var ama bir sonuca ulaşmak için yeterli değil.

And, as the medical examiner, Dr. Schneider, how did you arrive at that conclusion?

Bir adli tıp doktoru olarak, Dr. Schneider, bu sonuca nasıl vardınız?

Yeah. it did. actually. bringing it to a successful conclusion.

Evet, güzel, aslında. başarılı bir sonuç sağlanmış oldu.

Click to see more example sentences
conclusion son

And I finally reached a conclusion.

Ve sonunda bir sonuca ulaştım.

In conclusion, ladies and gentlemen

Sonunda, bayanlar ve baylar

And now the conclusion.

Ve şimdi son kısım.

Click to see more example sentences
conclusion karar

We've reached a conclusion.

Biz bir karara vardık.

This is a conclusion thet we've reached.

Bu nihani bir karar. Ulaştığımız son nokta bu.

conclusion nihayet

And in conclusion, bless you, Tracy Jordan.

Ve nihayetinde, çok yaşa Tracy Jordan.

Ultimately, they have no conclusive evidence, either

Nihayetinde onların da ellerinde kesin delil yok.

conclusion son kısım

And now the conclusion.

Ve şimdi son kısım.

And now the unrelated conclusion.

Şimdi de alakasız son kısım.

conclusion yargı

Fargo, please don't jump to conclusions.

Fargo, hemen yargıya varma lütfen.

Counselis drawing a conclusion forthe witness: Sustained:

Şahidi yargıya vardırmaya çalışıyor Kabul edildi.

conclusion kanı

There's a lot of victim's blood, but nothing conclusive.

Çoğu kurbanın kanı ama henüz kesin bir şey yok.