English-Turkish translations for concur:

aynı fikirde olmak · hemfikir olmak · other translations

concur

Yesterday, you refused my client's'not guilty' plea until her attorney had concurred with it.

Dün müvekkilemin suçsuz bulunma talebini reddetmiştiniz avukatı ile uzlaşma sağlayıncaya kadar.

Riker, William T, do you concur?

Riker, William T, onaylıyor musun?

Does Riker, William T, concur?

Riker, William T, buna katılıyor mu?

Do you concur, Ms. Wick?

Katılıyor musunuz, Bayan Wick?

Do you concur, Number One?

Aynı fikirde misin Bir Numara?

Rodeo concurs, authentication confirmed.

Rodeo mutabık, doğrulama teyit edildi.

Major Adama, do you concur?

Binbaşı Adama, onaylıyor musunuz?

I concur with General Taylor

General Taylor ile aynı fikirdeyim

Okay, I hear you and I concur.

Tamam, seni duyuyor ve sana uyuyorum.

Yes, I concur, Dr. Price.

Evet, hemfikirim Doktor Price.