English-Turkish translations for conductor:

şef · kondüktör · orkestra şefi · iletken · biletçi · other translations

conductor şef

Miss Page, I'm not a circus conductor and you're not a horse.

Bayan Page, ben bir sirk şefi değilim, siz de bir at değilsiniz.

Actually, he's a very famous composer and conductor.

Aslında, o ünlü bir besteci ve orkestra şefi.

This is James Green, famous conductor.

Bu James Green meşhur orkestra şefi.

Click to see more example sentences
conductor kondüktör

But I wanna be a conductor just like you.

Senin gibi bir kondüktör olmak istiyorum ama.

Chuck Wells, local fisherman, son Blake, conductor on the line.

Chuck Wells, yerel balıkçı, oğlu Blake firmada kondüktör.

You just replace world-renowned conductor with world-renowned actor.

Dünyaca ünlü kondüktörü dünyaca ünlü bir aktörle değiştir işte.

Click to see more example sentences
conductor orkestra şefi

You look like an orchestra conductor for stray cats.

Sen başıboş kediler için bir orkestra şefi gibi görünüyorsun.

Are you a famous New York conductor?

Ünlü bir New York'lu orkestra şefi misin?

This is James Green, famous conductor.

Bu James Green meşhur orkestra şefi.

Click to see more example sentences
conductor iletken

Maybe like a lightning conductor or

Belki bir yıldırım iletkeni ya da

Neutronic conductor overloaded, stabilizing gears fractured.

Nötronik iletken aşırı yüklenmiş, dengeleyici çarklar kırılmış.

Radio Corporation of America, semi-conductors and materials division.

Amerikan Radyo Kurumu, Yarı iletkenler ve materyal bölümü.

Click to see more example sentences
conductor biletçi

Damn the conductor!

Lanet olasıca biletçi!

The conductor's coming!

Biletçi geliyor! Saklan!