English-Turkish translations for confide:

güvenmek · vermek · sır vermek · other translations

confide sır vermek

But look, can i confide in you, Boyd?

Ama bak, sana bir sır verebilir miyim, Boyd?

And he confided in me.

Ve o bana sır verdi.

And here I confide in you! Do not-do not

Ve burada sana bir sır verdiğimi! yapma, yapma