English-Turkish translations for congress:

kongre · meclis · toplantı · other translations

congress kongre

Vice President Cheney, members of Congress, distinguished citizens and fellow citizens.

Başkan Yardımcısı Cheney, değerli kongre üyeleri, seçkin ve değerli yurttaşlarım:

Okay, so Thomas Jefferson wrote the Declaration of Independence, then the Continental Congress No war!

Tamam, Thomas Jefferson Bağımsızlık İlanı'nı yazdı, sonra Kıtasal Kongre Savaşa hayır!

Don't declare war on Congress, Mr. President.

Kongreye savaş ilan etmeyin, sayın başkan.

Click to see more example sentences
congress meclis

Mr. Donaghy, this may just be about money to you, but, as a member of congress and a black woman

Bay Donaghy, bu size göre sadece parayla ilgili olabilir, ama bir meclis üyesi ve siyahî bir kadın olarak

Everyone wants information, Congress, Secretary of State and especially General Fogarty.

Herkes bilgi istiyor. Meclis, Bakanlar ve özellikle de General Fogarty.

There'll be a new Congress.

Yeni bir meclis olacak.

Click to see more example sentences
congress toplantı

Penelope, this isn't congress.

Penelope, bu bir toplantı değil.