English-Turkish translations for conscience:

vicdanlı, vicdan · bilinç · vicdani · other translations

conscience vicdanlı, vicdan

In some ways, it's a "conscience without science", and in itself, that's not enough.

Bir bakıma bu bir "bilim olmadan vicdan". Ve kendi içinde bu yeterli değildir.

You have a conscience, Philip.

Senin de bir vicdanın var, Philip.

Whatever's gonna happen is happening now and it's on your conscience.

Her ne olacaksa şimdi oluyor ve bu senin vicdanına kalmış.

Click to see more example sentences
conscience bilinç

You have a conscience.

Senin bir bilincin var.

You have a conscience, Chloe.

Senin bir bilincin var, chloe.

conscience vicdani

Because he has a conscience?

Çünkü onun vicdani var?