English-Turkish translations for conscious:

bilinçle, bilinçli, bilinç · uyanık · farkında · farkında olan · other translations

conscious bilinçle, bilinçli, bilinç

Is it not conscious thought not poetry, or art, or music, literature.

Öyle mi? Bilinçli bir düşünce şiir, sanat, müzik ya da edebiyat değil.

Consciously or not, Eve is protecting herself, like a chameleon adapting to its surroundings.

Bilinçli ya da değil. Eve kendini koruyor tıpkı bukalemunun çevresine uyum sağlaması gibi.

Like I always said, man, this thing it's got consciousness.

Her zaman söylediğim gibi adamım. Bu şey Bu şeyin artık bilinci var.

Click to see more example sentences
conscious uyanık

This is the most conscious I've seen you all week.

Bu, seni en uyanık gördüğüm an bu hafta.

Keep talking to him, keep him conscious.

Onunla konuşmaya devam et, onu uyanık tut.

Just keep breathing, stay conscious.

Nefes almaya devam et, uyanık kal.

Click to see more example sentences
conscious farkında

There's something different, something evolutionary, a higher state of consciousness.

Burada farklı, evrimsel bir şeyler, yüksek bir bilinç durumu söz konusu.

That day, I suddenly realized I was not driving more consciously.

O gün birden fark ettim ki artık bilinçli olarak sürmüyorum.

Just like all those class-Conscious pigs.

Tıpkı o sınıf farkı gözeten domuzlar gibi.

conscious farkında olan

That day, I suddenly realized I was not driving more consciously.

O gün birden fark ettim ki artık bilinçli olarak sürmüyorum.

Just like all those class-Conscious pigs.

Tıpkı o sınıf farkı gözeten domuzlar gibi.