considered

If by mistake I have made a mistake then please consider it a mistake and forget it.

Eğer bu bir hataysa, ben hata yaptım ve bunun bir hata olduğunu düşün ve unut gitsin.

Come on. Just consider it an early birthday present.

Hadi ama, onu sadece erken bir doğum günü hediyesi olarak gör.

Oh, this must be hard for you, considering this party's always been a Grayson tradition.

Oh, bu senin için zor olmalı, bu partinin bir Grayson geleneği olduğunu düşününce.

Do you consider that a good thing or a bad thing?

Sizce bu iyi bir şey mi yoksa kötü mü?

Listen, you've done so much for me, for this Bureau. Consider it a thank you.

Dinle, bu Büro ve benim için çok şey yaptın, bunu bir teşekkür olarak kabul et.

This enemy is considered armed and extremely dangerous.

Düşmanın silahlı ve son derece tehlikeli olduğu düşünülüyor.

He doesn't even consider you a real threat for the job.

Seni için gerçek bir tehdit olarak düşünmüyor bile.

Consider it an early birthday present.

Erken bir doğum günü hediyesi olarak düşün.

Well, that's not really very fair considering you would do the same thing for me.

Bu aynı şeyi benim için yapacağın için pek de adil bir şey değil.

Oh, consider yourself lucky, young man.

Kendini şanslı say, genç adam.