English-Turkish translations for consolidate:

birleştirmek, birleşmek · toplamak · other translations

consolidate birleştirmek, birleşmek

Drug trafficking consolidating a Mexican power base, murder.

Uyuşturucu pazarlamak, Meksikalı bir çete kurmak, cinayet.

Something happened at Queen Consolidated.

Queen Consolidated'de bir şeyler oldu.

A Queen Consolidated I.D. badge.

Bir Queen Consolidated yaka kartı.

Click to see more example sentences
consolidate toplamak

For years, I've been shuttering and consolidating all the different prototypes under one roof.

Yıllardır, farklı farklı prototipleri tek çatı altında topluyorum ve emniyete alıyorum.