English-Turkish translations for constantly:

sürekli · hep · sık sık, sıkça · durmadan · her zaman · boyuna · daima · other translations

constantly sürekli

He constantly painted, he constantly inspired by what someone said or what was on TV.

O sürekli boyalı, ya da ne televizyonu oldu o sürekli ne birisi tarafından ilham söyledi.

But a constant pressure.

Ama sürekli bir baskı.

And I see him constantly, everywhere, you know?

Sürekli onu görüyorum, her yerde, anlıyor musun?

Click to see more example sentences
constantly hep

He always does that and he's constantly attacking me.

Bunu hep yapar ve bana sık sık bana saldırır.

Fear is like. .a companion. .a constant companion, always there.

Korku bir yol arkadaşı gibidir. Sürekli bir yol arkadaşıdır, hep oradadır.

Flower talks about you constantly. Flower?

Çiçek hep senin hakkında konuşuyor.

Click to see more example sentences
constantly sık sık, sıkça

He always does that and he's constantly attacking me.

Bunu hep yapar ve bana sık sık bana saldırır.

The reporters are constantly calling us.

Muhabirler sık sık bizi arıyor.

I wrote him constantly.

Ona sık sık yazdım.

Click to see more example sentences
constantly durmadan

You're the doctor, but I'm constantly hearing this annoying sound.

Doktor olan sensin ama ben bu sinir bozucu sesi hiç durmadan duyuyorum.

But this guy calls our house constantly.

Ama bu adam evimizi durmadan arıyor.

Not constantly, but, yeah.

Durmadan değil ama, evet.

Click to see more example sentences
constantly her zaman

Henry, he needs constant supervision, and I can't be with him all the time.

Henry, onu sürekli denetime ihtiyacı var, ve ben onunla her zaman olamam.

I've always thought we could accomplish so much more without the constant bureaucratic control of the board.

Ben her zaman başarmak böylece çok daha fazla düşündüm kurulu sabit bürokratik kontrolü olmadan.

constantly boyuna

for a week, it rained constantly.

Bir hafta boyunca yağmur aralıksız yağdı.

It just needs ten minutes of constant whisking.

Sadece on dakika boyunca sürekli çırpılması lazım.

constantly daima

In Yellowstone's thermal springs, the temperature is a constant near-boiling.

Yellowstone'un termal kaynaklarında sıcaklık daima kaynama noktasına yakındır.