English-Turkish translations for consult:

danışman · danışmak · başvurmak · bakmak · sormak · görüşmek · other translations

consult danışman

Mr. Monk is a former homicide detective now working as a private consultant.

Bay Monk eski bir cinayet masası dedektifi. Şimdi özel danışman olarak çalışıyor.

Computer, delete Medical Consultant Program and all related files.

Bilgisayar, Tıbbi Danışman programı ve onunla alakalı tüm dosyaları sil.

There was a neurosurgeon who worked for us as a consultant.

Bizim için danışman olarak çalışan bir beyin cerrahı vardı.

Click to see more example sentences
consult danışmak

Special agent Burke, FBl, and this is my consultant, Neal Caffrey.

FBI'dan özel ajan Peter Burke bu da danışmanım Neal Caffrey.

Well, I'm just a consultant.

Ben sadece bir danışmanım.

This is my art consultant. Shelly.

Bu benim sanat danışmanım Shelly.

Click to see more example sentences
consult başvurmak

Germfree animal technicians, please consult schedule "A".

Mikrolojik hayvan teknisyenleri, lütfen "A" programına başvurun.

You note-takers might set down a reminder to consult Brenman's paper:

Not tutanlar, ilerde başvurmak için Brenman'ın çalışmasını bir yere yazabilirler

consult bakmak

But I just wanna consult the big Avon handbook before doing anything.

Ama bir şey yapmadan önce büyük Avon el kitabına bakmak istiyorum.

Neuro's consulting on Weingast.

Nöroloji Weingast vakasına bakıyor.

consult sormak

Let me ask you, how does a consultant working for the Yakuza earn a check?

Sana bir soru soracağım. Yakuza için çalışan bir danışman nasıl para kazanır?

consult görüşmek

I'm here from BCI Marketing Consultants to meet with Andrew Bernard.

BCI Pazarlama Danışmanlığı'ndan, Andrew Bernard ile görüşmek için geldim.