English-Turkish translations for consultation:

danışmanlık · danışma · konsültasyon · muayene · görüşme · other translations

consultation danışmanlık

We've got two shrinks, an accounting company, a day spa and a consulting firm.

Binada iki psikiyatr, bir muhasebe şirketi bir spa merkezi, bir de danışmanlık firması var.

Perhaps I could step back Into more of a consulting role.

Belki de geri adım atıp daha çok danışmanlık rolü yapabilirim.

He consults for an import-export company. Madrazo lmports. Offices in Virginia and Santiago, Chile.

Bir ithalat-ihracat şirketi için danışmanlık yapıyormuş Madrazo İthalat, Virginia'da ve Santiago, Şili'de ofisleri var.

Click to see more example sentences
consultation danışma

She came to me for medical consultation Derek.

O bana tıbbi danışma için geldi, derek.

But you did it without consulting me.

Ama bunu bana hiç danışmadan yaptın.

I thought this was a psychological consultation.

Bunun bir psikolojik danışma olduğunu sanıyordum.

Click to see more example sentences
consultation konsültasyon

For a routine neuro consult.

Rutin bir nöro konsültasyonu için.

Shane Lawson; you called for a neuro consult?

Shane Lawson. Nörolojik bir konsültasyon istediniz mi?

I'm the Consultation General Manager.

Ben Konsültasyon Genel Müdürüyüm.

Click to see more example sentences
consultation muayene

The fake doctor calls in another fake doctor for a consult.

Bir çakma doktor, muayene için başka bir çakma doktoru çağırıyor.

He offered me a free consult.

Bana bedava bir muayene önerdi.

After several consultations home, I got pregnant.

Bir kaç muayeneden sonra, hamile kaldım.

consultation görüşme

This could be your personal consulting room.

Bu oda senin kişisel görüşme odan olabilirdi.