consultations

Mr. Monk is a former homicide detective now working as a private consultant.

Bay Monk eski bir cinayet masası dedektifi. Şimdi özel danışman olarak çalışıyor.

Senator, this is special agent Peter Burke and his consultant, Neal Caffrey.

Senatör bu özel ajan Peter Burke bu da danışmanı Neal Caffrey.

It's just that we already have a jury consultant, and actually, we already have a jury.

Ama zaten bizim bir jüri danışmanımız var ve hatta aslında jüri de hazır.

Special agent Burke, FBl, and this is my consultant, Neal Caffrey.

FBI'dan özel ajan Peter Burke bu da danışmanım Neal Caffrey.

Detective Marcus Bell and NYPD consultant Sherlock Holmes.

Dedektif Marcus Bell ve NYPD danışmanı Sherlock Holmes.

Patrick Jane is a consultant with the California Bureau of Investigation.

Patrick Jane, California Soruşturma Bürosu adına çalışan bir danışman.

Let me ask you, how does a consultant working for the Yakuza earn a check?

Sana bir soru soracağım. Yakuza için çalışan bir danışman nasıl para kazanır?

That's why I've invited her on as a consultant.

Bu yüzden onu bir danışman olarak davet ettim.

I'm flattered, but I'm a medical consultant, not an actor.

Gururum okşandı, ama ben bir tıbbi danışmanım, aktör değilim.

Although, technically, I am just a consultant.

Yine de, teknik olarak ben sadece bir danışmanım.